Narzędzia Finansowe

Instrumenty finansowe, określane czasami jako narzędzia finansowe, funkcjonują w otoczeniu rynku finansowego. Dzięki nim możliwe jest przeprowadzanie operacji finansowych w łatwy i bezpieczny sposób. Rynek finansowy natomiast jest niezbędnym elementem nowoczesnej gospodarki, opartej na przepływie kapitału. W tym artykule poznasz definicję instrumentu finansowego, oraz kilka podstawowych narzędzi finansowych.

Narzędzia Finansowe

Tytułem wstępu

Dla przeciętnego człowieka, niezwiązanego w żaden sposób z rynkami finansowymi, pojęcie narzędzi finansowych będzie oznaczało zwykle produkty bankowe, z których korzysta na co dzień. Lokaty bankowe, kredyty czy pożyczki, faktycznie są w pewnym sensie instrumentami finansowymi, używanymi zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa.

W tym artykule jednak chciałbym omówić instrumenty finansowe stosowane przez uczestników rynku finansowego czy kapitałowego. Takich narzędzi jest bardzo wiele, w dodatku ciągle tworzone są kolejne. Ze względu na termin zapadalności, możemy wyróżnić instrumenty krótkoterminowe, średnioterminowe, oraz długoterminowe.

Definicja instrumentu finansowego

Instrument finansowy możemy najprościej określić jako kontrakt pomiędzy dwoma podmiotami, w wyniku którego tworzone są aktywa, oraz zobowiązania finansowe. Jedna ze stron umowy nabywa określone aktywa, natomiast druga podejmuje zobowiązanie finansowe. Narzędzia krótkoterminowe nazywane są instrumentami rynku pieniężnego, natomiast zobowiązania długoterminowe to instrumenty rynku kapitałowego.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje narzędzi finansowych; papiery wartościowe, oraz instrumenty nie będące papierami wartościowymi.

Papiery wartościowe jako podstawowe narzędzia finansowe

Najbardziej znanymi i popularnymi instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Są to zbywalne dokumenty, które dają ich posiadaczowi konkretne prawa majątkowe. O ostatnich latach coraz więcej papierów wartościowych przybiera formę zapisu w systemie informatycznym, czyli papierów zdematerializowanych.

Papiery wartościowe mogą być wystawiane na konkretne dane (papiery imienne), lub na okaziciela. Dokument na okaziciela może być zrealizowany przez dowolną osobę, która nim w danym momencie dysponuje.

Akcje

Dokument określany jako „akcja”, potwierdza uczestnictwo akcjonariusza w spółce akcyjnej, lub innej jednostce gospodarczej emitującej własne papiery wartościowe. Każda akcja powinna mieć określoną wartość nominalną, serię, numer, rodzaj, oraz uprawnienia szczególne przypadające posiadaczowi akcji.

Akcje możemy podzielić na kilka grup, ze względu na:

  • sposób przenoszenia własności; możemy wyróżnić akcje imienne oraz na okaziciela.
  • formę sposób finansowania; wyróżniamy akcje gotówkowe i aportowe.  Akcje aportowe odzwierciedlają wniesiony wkład rzeczowy akcjonariusza, natomiast akcje gotówkowe nabywane są za środki pieniężne.
  • uprawnienia ich właścicieli; możemy wyróżnić akcje zwykłe i uprzywilejowane.  Posiadaczowi akcji uprzywilejowanych mogą przysługiwać dodatkowe prawa, określone w statucie spółki. Na giełdzie publicznej możemy nabyć tylko akcje zwykłe.

Obligacje

Emitent obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem nabywcy tego dokumentu, oraz że zobowiązuje się do wypełnienia określonego świadczenia. Zazwyczaj jest to wypłata ustalonej kwoty pieniężnej, wraz z odsetkami. Przy sprzedaży obligacji często stosuje się upusty, czyli sprzedaż poniżej nominalnej wartości.

W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają nabywcy prawa współwłasności spółki emitującej dokument. Nie przysługuje również wypłata dywidendy, czy udziału w ewentualnej masie upadłościowej. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie dodatkowego kapitału przez jednostkę organizacyjną od inwestorów.

Każda emitowana jednostka obligacji z danej serii posiada taką samą wartość. Bardzo popularne wśród inwestorów na rynku, są Obligacje Skarbowe, emitowane przez Ministerstwo Finansów. Są one uważane za bardzo pewną inwestycję, dającą stabilny zysk.

Inne narzędzia finansowe

Zaprezentowane w tym artykule przykłady, to najbardziej popularne, i najlepiej znane narzędzia finansowe. Istnieje jeszcze bardzo wiele innych wariantów instrumentów finansowych takich jak np. prawa poboru czy prawa do akcji. Do narzędzi finansowych niebędących papierami wartościowymi zaliczymy tytuły uczestnictwa, kontrakty futures czy tzw. swapy.

Inwestując na rynkach kapitałowych, warto skorzystać z pomocy specjalistów, zajmujących się obrotem instrumentami finansowymi. Wybierając doradcę finansowego czy agencję, sprawdź dokładnie jej referencje, oraz opinie zamieszczanie w Internecie przez innych klientów.

Trzeba zawsze liczyć się z możliwością utraty części kapitału, dlatego nie warto inwestować środków pochodzących z kredytu czy pożyczki. Jeśli interesują Cię również inne narzędzia finansowe, lub jeśli masz dodatkowe pytania lub sugestie na ten temat, napisz w komentarzu pod artykułem.

Czytaj też: Konto firmowe przez Internet.

Jak zwykle zachęcamy również do udostępniania naszych treści na kanałach społecznościowych.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz

Kilka słów o blogu

Nasz serwis ułatwi Ci wybór produktu bankowego, odpowiadającego Twoim potrzebom. Służymy pomocą, bez względu na to, czy szukasz swojego pierwszego konta osobistego, lokaty, czy pożyczki. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
kontakt@ekspert-bankowy.pl

+48 576 759 492

Polityka prywatności