Sprzeciw od czynności komornika

W postępowaniu egzekucyjnym dłużnik ma prawo bronić swoich interesów. Jednym z narzędzi umożliwiających mu to jest wniesienie sprzeciwu od czynności komornika. Chociaż nie zawsze kończy się on sukcesem, warto znać zasady jego funkcjonowania i sytuacje, w których można go skutecznie użyć.

Sprzeciw od czynności komornika

Kiedy i jak można wnieść sprzeciw od czynności komornika?

Sprzeciw od czynności komornika można wnieść, gdy uznajemy, że czynności podjęte przez komornika w toku egzekucji są niewłaściwe, naruszają nasze prawa lub niezgodne z obowiązującym prawem. W praktyce oznacza to, że jeżeli dłużnik nie zgadza się na przykład z kwotą zajęcia czy z zakresem mienia, które zostało zajęte, ma prawo złożyć sprzeciw.

Sprzeciw taki składa się na piśmie w ciągu tygodnia od dnia, w którym dłużnik dowiedział się o czynności komornika będącej przedmiotem sprzeciwu. Dokument ten kieruje się do sądu, który wydał tytuł wykonawczy, a nie bezpośrednio do komornika.

Jakie są skutki prawne wniesienia sprzeciwu?

Wniesienie sprzeciwu od czynności komornika powoduje, że sąd musi rozpoznać ten sprzeciw i wydać w tej sprawie postanowienie. W czasie trwania tego postępowania komornik może kontynuować działania egzekucyjne, chyba że sąd zadecyduje inaczej.

Jeśli sąd uzna sprzeciw za uzasadniony, czynności komornika, które były przedmiotem sprzeciwu, zostają unieważnione. Jeśli sprzeciw zostanie oddalony, postępowanie egzekucyjne toczy się dalej.

Czy sprzeciw zawsze skutkuje zawieszeniem egzekucji?

Nie, samo wniesienie sprzeciwu od czynności komornika nie prowadzi automatycznie do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Jednak dłużnik może w swoim sprzeciwie wnioskować o zawieszenie egzekucji do czasu rozpatrzenia sprzeciwu przez sąd. To sąd decyduje, czy dana sytuacja uzasadnia zawieszenie egzekucji.

Jak przygotować skuteczny sprzeciw?

Aby sprzeciw był skuteczny, powinien być dobrze umotywowany i oparty na konkretnych przepisach prawa. Wskazane jest dokładne wskazanie, które czynności komornika budzą zastrzeżenia oraz dlaczego uważa się je za nieprawidłowe. Warto także dołączyć wszelkie dowody, które mogą potwierdzić argumentację dłużnika.

W przypadku skomplikowanych spraw warto zwrócić się o pomoc do radcy prawnego lub adwokata. Specjalista pomoże prawidłowo sformułować sprzeciw i wskaże, na które przepisy warto się powołać, aby zwiększyć szansę na jego uwzględnienie przez sąd.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz