Podatek dochodowy i deklaracja PIT 36

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem na rzecz skarbu państwa. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych oraz daninę solidarnościową reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

Podatek dochodowy i deklaracja PIT 36
Podatek dochodowy i deklaracja PIT 36

Ustawa ta wskazuje również zasady opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów przedsiębiorstwa w spadku. Co ważne dotyczą one nie tylko osób fizycznych w rozumieniu indywidualnych jednostek, ale również osoby fizyczne w spółkach cywilnych lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. PIT 36 jest natomiast zeznaniem podatkowym, które służy do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Komu służy deklaracja PIT 36?

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym na formularzu PIT 36 od 21 grudnia 2021 roku należy składać na druku księgowym o numerze wzoru 29. Rozliczając PIT 2022 podatnik dowie się, że formularz PIT 36 służy dla: podatników do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

W tym zakresie do najpopularniejszych źródeł przychodów, które będą stanowiły podstawę do skorzystania z formularza PIT 36 będą:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;
  • pozarolnicza działalność gospodarcza z kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;
  • przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem ich opodatkowania na zasadach ogólnych.

Jak i w jakim terminie złożyć PIT 36?

Zeznanie podatkowe PIT 36 można przygotować i złożyć w formie dokumentu pisemnego (zeznanie papierowe – zwane tradycyjnym) lub w formie dokumentu elektronicznego (zeznanie elektroniczne – zwane PIT online). Zeznanie w formie tradycyjnej można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym albo nadać w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. Zeznanie elektroniczne można złożyć przy wykorzystaniu stron rządowych lub za pomocą specjalnych aplikacji do przygotowywania PIT online.

Deklarację należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. W tym miejscu można wskazać, że w przypadku, jeżeli podatnik złoży swój PIT 36 przed terminem (przed 15 lutego) to zostanie on uznany przez urząd za złożony w pierwszym dniu terminu tj. 15 lutego. Dodatkowo zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.): Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz